Obchodní podmínky

Smluvní podmínky IDOS.cz

1. Společná ustanovení

1.1. Společnost CHAPS spol. s r.o. se sídlem Bráfova 1617/21, Brno, 616 00, Česká republika, IČ: 47547022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17631 (dále jen Vykonavatel), je oprávněna vykonávat majetková práva k webovým stránkám jízdních řádů IDOS a k aplikaci Jízdní řády IDOS (dále jen IDOS.cz).

1.2. Vykonavatel vydává tyto Smluvní podmínky IDOS.cz (dále jen SPI), které upravují práva a povinnosti Uživatele a Obchodníka při zprostředkování prodeje jízdního dokladu (e-jízdenky) prostřednictvím IDOS.cz na autobusové nebo vlakové spoje. Účinné znění SPI je uveřejněno na adrese: https://resources.crws.cz/content/
conditions/spi.c.html

1.3. Obchodník je společnost ČSAD SVT Praha s.r.o. se sídlem Křižíkova 4-6, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 11856, IČ: 45805202. Obchodník zprostředkovává nákup jízdenek na IDOS.cz na základě smluvních vztahů s jednotlivými dopravními společnostmi (dále jen Dopravci).

1.4. Uživatel znamená subjekt, který přistupuje ke stránkám nebo aplikacím IDOS.cz, využívá tyto stránky či využívá aplikace IDOS.cz.

1.5. Před použitím IDOS.cz je každý Uživatel povinen se pečlivě seznámit s SPI. Používáním IDOS.cz Uživatel souhlasí se zveřejněnými SPI.

1.6. Klient je fyzická nebo právnická osoba užívající stránky nebo aplikace IDOS.cz k nákupu jízdních dokladů. Klient provedením objednávky nákupu jízdního dokladu souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti Klienta a Obchodníka řídily těmito SPI účinnými k příslušnému datu objednávky.

1.7. Registrace je sdělení vybraných osobních údajů Klienta. Důvodem Registrace jsou požadavky pro poskytování některých aplikací a služeb IDOS.cz či cílený záměr Vykonavatele umožnit přístup k některým částem či službám IDOS.cz pouze registrovaným Uživatelům.

1.8. Právní vztahy mezi Obchodníkem a Uživatelem/Klientem se řídí právem České republiky. Veškeré případné spory mezi Obchodníkem a Uživatelem/Klientem budou řešeny obecnými soudy ČR.

1.9. Dopravce je právnická nebo fyzická osoba zajišťující přepravu osob.

1.10. Cestující je osoba, která skutečně použila e-jízdenku pro svou přepravu, nemusí to být osoba totožná s Klientem, který uskutečnil nákup jízdních dokladů. Jako Držitel se označuje takový Cestující, na jehož jméno je vystavena e-jízdenka pro jednoho či více Cestujících. Jen tento Cestující z e-jízdenky je povinen prokazovat své jméno osobním průkazem při odbavení.

1.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/.

1.12. Vykonavatel si vyhrazuje právo měnit tyto SPI bez předchozího upozornění a s okamžitou účinností. Povinností Uživatele a Klienta je sledovat aktuální znění těchto podmínek.

1.13. Nákup SMS jízdenek na městskou hromadnou dopravu prostřednictvím IDOS.cz nezakládá žádnou odpovědnost Vykonavatele ani Obchodníka za bezchybné doručení SMS jízdenky a ani za plnění služby SMS jízdenky. Tyto služby poskytují jednotliví provozovatelé místní dopravy ve spolupráci s mobilními operátory.

2. Užívání IDOS.cz

2.1. Bez souhlasu Vykonavatele není dovoleno užívat IDOS.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vykonavatele.

2.2. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Vykonavatele do technické podstaty či obsahu IDOS.cz nebo využívat data vyhledaných informací pro další aplikace.

2.3. Vykonavatel neodpovídá za jakékoliv dopady, důsledky a škody vzniklé z užití aplikace IDOS.cz způsobené jakoukoliv technickou závadou (ať již na straně aplikace či třetí strany), nedostatečnou konektivitou, výpadky na straně platebních bran, apod.

2.4. Vykonavatel neodpovídá za jakékoliv dopady, důsledky a škody vzniklé z užití informací získaných z IDOS.cz způsobené např. neaktuálností či neúplností zveřejněných informací či nedodržením jízdních řádů jednotlivými dopravci.

2.5. Vykonavatel neodpovídá za obsah IDOS.cz, pokud byl na IDOS.cz umístěn třetí osobou bez vědomí Vykonavatele v rozporu s těmito podmínkami či v rozporu s právními předpisy.

2.6. Vykonavatel neodpovídá za obsah, dostupnost a zabezpečení webových stránek třetích stran odkazovaných z IDOS.cz, ani za jakékoliv závazky a vztahy vzniklé mezi Uživatelem a třetími stranami.

2.7. Uživatel nemá na zpřístupnění aplikací a služeb právní nárok. Vykonavatel si vyhrazuje právo pozastavit bez náhrady a bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale vybrané aplikace a služby IDOS.cz nebo dostupnost IDOS.cz jako celku.

2.8. Uživatel je povinen jednat tak, aby Vykonavateli, Obchodníku nebo třetím stranám nevznikla škoda.

2.9. Uživateli se zakazuje využívat IDOS.cz a další jeho aplikace pro sběr informací pro jejich další zpracování a šíření.

2.10. Uživatel se zavazuje, že bude při Registraci uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje o své identitě.

2.11. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků v souvislosti s používáním IDOS.cz si Uživatel hradí sám.

3. Registrace údajů Klienta

3.1. Poskytování některých aplikací a služeb IDOS.cz či dostupnost některých částí IDOS.cz může být vázáno a podmíněno Registrací Klienta prostřednictvím IDOS.cz. Na nutnost Registrace je Klient upozorněn v příslušné části IDOS.cz nebo u příslušné aplikace či služby IDOS.cz.

3.2. Poskytnutí osobních údajů pro Registraci Klientem je dobrovolné a je podmínkou pro provedení Registrace a možnosti využívání aplikací a služeb IDOS.cz, které jsou touto Registrací podmíněné.

3.3. Registrace je bezplatná. Při Registraci jsou požadovány následující údaje:

  • E-mail (slouží jako login)
  • Heslo
  • Jméno
  • Příjmení

3.4. Pro potvrzení Registrace je třeba vyplnit všechny povinné údaje. Vytvořením Registrace Klient souhlasí s těmito SPI.

3.5. Doba platnosti Registrace je stanovena na 24 měsíců od provedení Registrace. Tato doba se prodlužuje vždy o dalších 24 měsíců po nákupu jízdenky nebo po přihlášení ke službám IDOS.cz prostřednictvím údajů z Registrace.

3.6. Vykonavatel je oprávněn ukončit Registraci Klienta v případě, že užití IDOS.cz Uživatelem je v rozporu s těmito SPI nebo obecně závaznými právními předpisy. Dále je Vykonavatel oprávněn ukončit Registraci Klienta po uplynutí doby platnosti Registrace. O ukončení Registrace z výše uvedených důvodů není povinen Vykonavatel Klienta informovat.

3.7. Klient má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení Registrace).

3.8. Registrace na IDOS.cz může být nahrazena přihlášením se účtem ze sociální sítě Facebook nebo účtem Google. V takovém případě IDOS.cz neshromažďuje žádná osobní data Klienta, ale přebírá je z těchto služeb.

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Osobní údaje zpracovává Vykonavatel jako správce pouze na základě a v rozsahu dovoleném zákonem č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů).

4.2. Vykonavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity, vyjma poskytnutí orgánům veřejné moci vyžadují-li to právní předpisy.

4.3. Informace o Klientech a o jeho nákupech jízdenek jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

4.4. Účelem zpracování osobních údajů Klientů, kteří provedli Registraci nebo i bez Registrace, je výhradně zajištění a poskytování vybraných aplikací a služeb IDOS.cz, zasílání objednaných jízdenek a ochrana IDOS.cz.

4.5. Vykonavatel je oprávněn využít anonymizované údaje bez vazby k určitému Klientovi např. pro statistické účely.

4.6. V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů může Klient kontaktovat zákaznickou podporu pomocí webového formuláře https://helpdesk.amsbus.cz/idos/ nebo přímo e-mailem na gdpr@idos.svt.cz. Klient má právo na informaci o zpracování osobních údajů, na poskytnutí kopií osobních údajů i podrobností o zpracování. Klient má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování (změnu či zrušení registrace), může vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

5. Nákup e-jízdenky a odbavení

5.1. Při nákupu e-jízdenky před odchodem na platební bránu je vždy vyžadován souhlas s aktuálním zněním SPI, čímž se současně vyjadřuje i souhlas se zpracováním osobních údajů Klienta dle kapitoly 4 tohoto dokumentu.

5.2. V průběhu nákupu Klient zadá požadovaný počet e-jízdenek a informace o cestujících osobách. Požaduje-li Dopravce jméno Cestujícího, případně další požadované údaje, je nutno je zadat. V případě nákupu bez Registrace je nutno zadat i správnou e-mailovou adresu, na kterou bude e-jízdenka doručena.

5.3. Pro úhradu e-jízdenky je Klient přesměrován na platební bránu podle jím zvoleného způsobu platby. Obchodník ani Vykonavatel se žádným způsobem nedostane do styku s citlivými údaji internetového bankovnictví Klienta (přihlašovací údaje) nebo platební karty Klienta, zejména k číslu platební karty, jménu držitele a době platnosti karty. Platba kartou je zajištěna systémem 3D Secure.

5.4. Po úspěšně provedené platbě vystaví Obchodník e-jízdenku v elektronické podobě.

5.5. Soubor e-jízdenky ve formátu PDF zašle Obchodník Klientovi elektronickou poštou na adresu, kterou Klient uvedl během nákupu nebo při registraci. Tento soubor si může Klient dle potřeby zobrazit, vytisknout nebo uložit.

5.6. Cestující se při nástupu do autobusu nebo při kontrole jízdních dokladů ve vlaku prokazuje e-jízdenkou zobrazenou na displeji elektronického zařízení a případně dokladem potvrzujícím nárok na slevu. Pouze v případech, kdy je to na e-jízdence výslovně uvedeno nebo se jedná o e-jízdenku na vnitrostátní spoj ČD, je přípustné i odbavení cestujícího pouze se znalostí kódu pro odbavení e-jízdenky a případně dokladem potvrzujícím nárok na slevu.

5.7. Pokud Dopravce požaduje vytištění e-jízdenky, je na tuto skutečnost Klient upozorněn v průběhu nákupu i v e-mailu obsahujícím e-jízdenku.

5.8. Vždy je přípustné odbavení s vytištěnou e-jízdenkou v nezměněné velikosti na papíře ve formátu A4.

6. Údaje o Cestujících

6.1. Na některých spojích vyžadují Dopravci uvedení údajů o Cestujících na e-jízdence (např. příjmení a jméno). V tomto případě jsou tyto údaje při nákupu e-jízdenky požadovány, na e-jízdenkách uváděny a takové e-jízdenky jsou nepřenosné.

6.2. Klient je při výběru spoje informován o použitém tarifu dle zadaných informací. Nárok na slevu musí Cestující prokázat při nástupu do autobusu nebo při kontrole jízdních dokladů ve vlaku, jinak ztrácí nárok na přepravu bez náhrady.

7. Odpovědnost Obchodníka

7.1. Obchodník prohlašuje, že osobní údaje nutné pro nákup e-jízdenky jsou považovány za důvěrné. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v kapitole 4 tohoto dokumentu.

7.2. Obchodník neodpovídá za Dopravce. Vlastní průběh přepravy se řídí příslušnými přepravními řády a smluvními přepravními podmínkami Dopravce, pokud není v těchto SPI stanoveno jinak.

7.3. Dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě Obchodník upozorňuje Cestující, že jím vydané e-jízdenky nenabízejí stejnou úroveň ochrany jako přímé přepravní doklady a železniční dopravce provozující daný spoj tyto přepravní doklady nevydal jako přímé přepravní doklady. U železničních dopravců platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách – viz odst. 10 těchto Podmínek.

7.4. Obchodník nenese odpovědnost za případné škody vzniklé nepřevzetím e-jízdenky Klientem.

8. Odpovědnost Klienta

8.1. Při nákupu e-jízdenky je Klient povinen zkontrolovat všechny údaje, zejména datum a čas odjezdu, vybraný spoj, použitý tarif odpovídající nárokům Cestujícího na slevu, jméno Cestujícího, cenu, případně e-mailovou adresu pro doručení. Obchodník neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých Klientem. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit.

9. Vrácení e-jízdenky

9.1. Podmínky pro vrácení e-jízdenky jsou stanoveny Dopravcem a jsou uváděny již před nákupem e-jízdenky. Na e-jízdence je vytištěna příslušná srážka/doba do odjezdu dle jízdního řádu, do kdy lze e-jízdenku vrátit. Výjimkou je dopravce České dráhy, kde jsou podmínky vracení uvedeny na webu dopravce.

9.2. E-jízdenku je možno vrátit s odpovídající srážkou a v časovém termínu do odjezdu spoje jedním z následujících způsobů:

  • klepnutím na příslušný odkaz/tlačítko v aplikaci, ve které byla e-jízdenka zakoupena (v mobilní aplikaci Jízdní řády IDOS v detailu jízdenky, na webu IDOS.cz na stránce Jízdenky),
  • vyplněním Kódu IDOS.cz do formuláře "Vrátit zakoupené jízdenky" na stránce Jízdenky na webu IDOS.cz (idos.cz/jizdenky).

Pro úspěšné vrácení e-jízdenky zakoupené přihlášeným účtem Klienta je nutnou podmínkou přihlášení stejným účtem Klienta, který byl použit pro její nákup.

9.3. Pokud došlo k nákupu e-jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace Jízdní řády IDOS bez registrace Klienta, pak je e-jízdenka uložena pouze v paměti zařízení použitého pro nákup e-jízdenky a nebude zobrazena prostřednictvím webu IDOS.cz (nicméně její vrácení použitím Kódu IDOS.cz bude na webu IDOS.cz možné). Jestliže dojde k vymazání paměti aplikace nebo k přeinstalaci aplikace na tomto zařízení, v aplikaci již nebude e-jízdenka dostupná.

9.4. Pokud došlo k nákupu e-jízdenky prostřednictvím webu IDOS.cz bez registrace Klienta, pak je e-jízdenka uložena pouze v paměti prohlížeče internetu na počítači, který byl pro nákup e-jízdenky použit a nebude zobrazena v mobilní aplikaci Jízdní řády IDOS. Jestliže dojde k vymazání paměti nebo k přeinstalaci daného prohlížeče internetu či celého systému, na webu IDOS.cz již nebude e-jízdenka dostupná.

9.5. Pokud již Klient nemá k dispozici Kód IDOS.cz, nebude již možné e-jízdenku vrátit. Kód IDOS.cz byl uveden v e-mailu obsahujícím e-jízdenku nebo přímo na e-jízdence zaslané na e-mailovou adresu uvedenou při nákupu e-jízdenky nebo byl zobrazen na e-jízdence zobrazované prostřednictvím některé z aplikací IDOS.cz.

9.6. Jízdenku dopravce České dráhy, a.s. jde v rámci IDOS.cz vrátit výhradně jako celý sdružený doklad. Tedy cestu Tam a Zpět vždy dohromady s ohledem na čas odjezdu cesty Tam. Na webových stránkách ČD (https://www.cd.cz/eshop/vraceni-a-vymena/) můžete uplatnit právo z přepravní smlouvy dle kompletních možností dopravce. Potřebujete k tomu znát kód k odbavení a e-mailovou adresu použitou při nákupu jízdenky.

9.7. Vrácená částka bude Klientovi převedena na účet prostřednictvím jím použité platební brány, ze které provedl úhradu. K zadání pokynu pro vrácení peněz obvykle dojde do tří pracovních dnů po vrácení e-jízdenky Klientem. Klient je o tom informován prostřednictvím e-mailu, který je zaslán na adresu použitou pro nákup e-jízdenky.

10. Reklamace e-jízdenky

10.1. Za průběh přepravy odpovídá Dopravce. Cestujícímu nevzniká vůči Obchodníkovi či Vykonavateli nárok na úhradu případných škod způsobených zpožděním nebo zrušením spoje.

10.2. Pokud Cestující e-jízdenku na méně než 250 km nepoužil proto, že příslušný spoj byl zrušen nebo opožděn na odjezdu o více než 30 minut, bude mu jízdné vráceno. Přeprava na větší vzdálenost se řídí nařízením EP č. 181/2011. Toto ustanovení platí pouze pro autobusové e-jízdenky, pokud v tomto dokumentu nemá konkrétní Dopravce stanoveny odlišné podmínky.

10.3. O tuto náhradu musí Klient požádat Obchodníka prostřednictvím formuláře zákaznické podpory, kde přiloží i reklamovanou e-jízdenku. Obchodník se zavazuje potvrdit všechny takto přijaté reklamace do dvou pracovních dnů. Pokud Klient během této lhůty potvrzení neobdrží, je nutno považovat reklamační požadavek za nedoručený a reklamaci opakovat.

10.4. Obchodník reklamaci ověří u Dopravce, a pokud se potvrdí její oprávněnost, vrátí Klientovi prostřednictvím jím použité platební brány jízdné na účet, ze kterého byla provedena úhrada. O výsledku reklamačního řízení bude Klient vyrozuměn.

10.5. Formulář pro podání reklamace je na adrese: http://helpdesk.amsbus.cz/idos/

10.6. Pro jízdenky dopravce skupiny Leo Express platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/prepravni-podminky. Kontakt na zákaznické centrum, refundace, kompenzace https://www.leoexpress.com/cs/kontakt.

10.7. Pro jízdenky dopravce skupiny RegioJet platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách https://www.regiojet.cz/.

10.8. Pro jízdenky dopravce Arriva vlaky s.r.o. platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách https://www.arriva.cz/.

10.9. Pro jízdenky dopravce skupiny Flixbus platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách https://www.flixbus.cz/. Pro komunikaci s dopravcem použijte prosím jeho formulář na adrese https://help.flixbus.com/s/contact-us?language=cs.

10.10. Pro jízdenky dopravce České dráhy, a.s. platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na jeho webových stránkách https://www.cd.cz/.

10.11. Pro jízdenky dopravce SLOVAK LINES EXPRESS platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na webových stránkách https://www.slovaklines.sk/. Kontakt na zákaznické centrum, refundace, kompenzace na adrese info@slovaklines.sk

10.12. Pro jízdenky dopravce CK DAKA platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na webových stránkách https://bus.daka.sk/. Kontakt na zákaznické centrum, refundace, kompenzace na adrese linky@ckdaka.sk

10.13. Pro jízdenky dopravce LeviTour platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na webových stránkách https://www.levitour.sk/. Kontakt na zákaznické centrum, refundace, kompenzace na adrese info@levitour.sk

10.14. Pro jízdenky dopravce Gepard Express platí výhradně aktuální podmínky zveřejněné na webových stránkách http://files.bileto.com/ge-terms.pdf. Kontakt na zákaznické centrum, refundace, kompenzace na adrese info@gepard.com.

Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 30. 9. 2023.